Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 01.06.96, med endringer på årsmøtet 24.05.03.

1. NAVN
Klubbens navn skal være Derby County Supporters Club Norway Branch.

2. FORMÅL
Klubbens formål er å samle supportere av Derby County F.C., samt å drive PR for Derby County F.C.

3. MEDLEMSKAP
Som medlemmer kan opptas enhver person som etterlever klubbens formål og vedtekter.

4. ÅRSMØTET
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes i mai, juni eller juli.

Følgende saker skal behandles av årsmøtet:
⦁ Godkjennelse av årsberetning, regnskap samt revisors beretning.
⦁ Valg av styre og revisor.
⦁ Fastsettelse av kontingent.
⦁ Innkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall.
Valg skal, hvis det kreves, skje skriftlig.
Styret innkaller til årsmøtet med minst 4 ukers varsel.

5. STYRET
Til å forestå den daglige drift av klubben velger årsmøtet et styre bestående av leder, assisterende leder, økonomiansvarlig, redaktør og minst to styremedlemmer. Redaktøren fungerer som leder i dennes eventuelle fravær.

Alle valg gjøres for to år. På år som ender på oddetall velges leder, redaktør, minst ett styremedlem og revisor. På år som ender med partall velges assisterende leder, økonomiansvarlig og minst ett styremedlem.

Avstemninger i styret avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

6. UTELUKKELSE
Styret kan utelukke medlemmer som:
A: Opptrer på en slik måte at det skader klubben. Medlemmer skal ha rett til å uttale seg og kan anke avgjørelsen inn for førstkommende årsmøte.
B: Ikke har betalt kontingenten senest 30. april. Medlemmer kan gjenopptas etter at skyldig kontingent er oppgjort.

7. OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av klubben kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning av klubben tilfaller klubbens eiendeler Derby County F.C.